Aanmelden Gast

Voor wie
U kunt als gast in ons hospice opgenomen worden als u ongeneeslijk ziek bent en u van uw artsen te horen heeft gekregen dat u nog minder dan drie maanden te leven heeft. En thuis blijven wonen en verzorgd worden niet uw wens is of niet meer mogelijk is.

Uw naaste, uw familielid of uw patiënt die ongeneeslijk ziek is en een levensverwachting van minder dan drie maanden heeft, voor wie thuis wonen niet meer mogelijk is, kan in ons hospice opgenomen worden.

Aanmelden
Als u dat wilt, kunt u zichzelf aanmelden bij ons hospice. Uw naasten, familieleden, uw huisarts of het ziekenhuis kunnen dat ook voor u doen. Aanmelden kan door het Formulier aanmelden gast in te vullen. Klik hiervoor op onderstaand vakje.

Wilt u liever telefonisch contact opnemen om een opname te bespreken, dan kan dat via telefoonnummer 0317-450047.

Waar
Ons hospice ligt in de bocht van de Irenestraat in Wageningen, direct naast nummer 48. Wanneer u ons bezoekt, kunt u het best dit adres aanhouden.

Bij aankomst
Als u als gast bij ons aankomt, wordt u samen met uw eventuele naasten verwelkomd door de dienstdoende verpleegkundige of de coördinator. Zij of hij brengt u naar uw kamer en ziet er op toe dat het u zo comfortabel mogelijk gemaakt wordt.
Op uw kamer vindt u een map met informatie over Hospice Wageningen Renkum.

Huisarts
In de regel zal de huisarts de eerste dag bij u op visite komen. Als uw eigen huisarts u om wat voor reden niet begeleidt, zal één van de artsen die aan ons hospice zijn verbonden u bezoeken.

Benodigde gegevens
Voor uw verblijf in ons hospice hebben we nog wel de volgende gegevens van u nodig:
• Uw eigen namen voluit
• Uw geboorteplaats
• Uw Burgerservicenummer (BSN)
• Uw legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID-kaart)
• De naam en het adres van uw huisarts
• De naam en het adres van uw contactpersoon
• De naam van uw ziektekostenverzekering met uw polisnummer
• De naam en het telefoonnummer van uw apotheek (vanaf uw opname levert Apotheek van Weringh in Wageningen uw medicatie)

Kosten
Vergoeding door instanties
Het hospice ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS.
De kosten van de huisarts, de apotheek, de verpleegkundige zorg en de kosten van eventuele andere voorzieningen worden met uw zorgverzekeraar geregeld, net als thuis. Uitgebreide informatie over de vergoeding van de zorg in ons hospice vindt u op de Zorgwijzer.

Eigen bijdrage
Voor de dagelijkse kosten, zoals eten en drinken, schoonmaak en wasgoed vragen wij een eigen bijdrage van € 40, – per dag aan onze gasten. Vaak wordt deze vergoed uit een aanvullende zorgverzekering. Wij hanteren als uitgangspunt dat de eigen bijdrage geen belemmering mag zijn voor opname in ons hospice. Voor gasten die dit bedrag niet volledig kunnen betalen hebben wij een Gasten-Steunfonds opgericht. U kunt met de directeur overleggen als u de bijdrage maar gedeeltelijk kunt betalen.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze gasten, vrijwilligers, personeel en andere relaties. In het Privacyreglement staat beschreven hoe wij de gegevens van gasten, hun naasten en andere externe relaties registreren, verwerken en bewaren.